بایگانی برچسب: آموزش های جنسی برای زندگی بهتر

آموزش های جنسی برای زندگی بهتر

123

بنا بر یک باور رایج هر چه بیشتر بودن رابطه جنسی به معنای داشتن زندگی شادتر و روحیه بهتر است. این باور از آنجا ناشی می شود که رابطه جنسی نوعی ورزش محسوب می شود و ترشح هورمون اندروفین در بدن را افزایش می دهد،

ادامه خواندن آموزش های جنسی برای زندگی بهتر